ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden AFSA – Sociale Vacaturebanken.

Pedagoog.nl is onderdeel van AFSA – Sociale Vacaturebanken en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27346954

 

Artikel 1. Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder verstaan als volgt, tenzij uit de context nadrukkelijk anders voortvloeit:

1. Abonnement: de overeenkomst tussen Pedagoog.nl en een Werkgever op basis waarvan Pedagoog.nl doorlopend Diensten aan de Werkgever zal leveren tegen periodieke betaling door Werkgever aan Pedagoog.nl.

2. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, inclusief Werkzoekenden, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van Pedagoog.nl na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.

3. Content: digitale informatie en gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – video’s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.

4. Diensten: alle door Pedagoog.nl geleverde diensten, waaronder het gebruik en de toegang tot het Online Platform van Pedagoog.nl, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

5. Multiposter: het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde proces waarbij een vacature op meerdere websites wordt geplaatst, waaronder begrepen het Online Platform.

6. Online Platform: het platform van Pedagoog.nl dat op één van de websites van Pedagoog.nl aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.

7. PPP: Pay per post. Wederpartij betaalt Pedagoog.nl voor ieder Abonnement.

8. Tussenpersoon: de natuurlijk of rechtspersoon die tegen vergoeding de Diensten van Pedagoog.nl aan (een) derde(n) ter beschikking stelt, waarmee deze derde(n) zonder tussenkomst van de Tussenpersoon gebruik kan (kunnen) maken van het Online Platform.

9. Vacatureplaatsing: een middels het Online Platform door Wederpartij, of door een door Wederpartij daartoe ingehuurde derde, geplaatste vacature op het Online Platform.

10. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon, in de uitoefening van bedrijf of beroep, die gebruik maakt van de Diensten van Pedagoog.nl, waaronder de Werkgever en de Tussenpersoon.

11. Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die vacatures op het Online Platform van Pedagoog.nl plaatst, gebruik maakt van de CV-database of op enige andere wijze gebruik maakt van de Diensten van Pedagoog.nl en daartoe een Abonnement heeft afgesloten of een eenmalige Dienst bij Pedagoog.nl afneemt.

12. Werkzoekende: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, die op zoek is naar een geschikte vacature en daartoe het Online Platform van Pedagoog.nl gebruikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten en alle leveringen, waaronder het gebruik van het Online Platform, van Pedagoog.nl, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Pedagoog.nl .

3. Pedagoog.nl is te allen bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen binnen dertig dagen na bekendmaking daarvan op de overeenkomst in werking treden. Indien de Wederpartij niet met de voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden instemt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met Pedagoog.nl op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

4. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen Artikelbeperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

5. Wijzigingen in alsmede aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tussen Pedagoog.nl en Wederpartij gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen Pedagoog.nl en Wederpartij overeengekomen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten met Wederpartijen

1. De overeenkomst tussen Pedagoog.nl en Wederpartij komt eerst tot stand doordat partijen deze schriftelijk vastleggen.

2. De uitvoering van de overeenkomst vindt niet eerder plaats dan dat Wederpartij alle stappen in het online bestelproces heeft doorlopen. Daarnaast is het mogelijk dat Pedagoog.nl in opdracht en uit naam van Wederpartij dit proces verricht. In dat geval zal Pedagoog.nl dit vervolgens via mail bevestigen.

3. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.

4. Een overeenkomst eindigt automatisch na einde afgesloten abonnement. Na afloop overeenkomst kan er te allen tijde een nieuw abonnement worden afgesloten. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan tussentijds niet worden opgezegd.

5. Opzegging van het Abonnement of van de Dienst door Wederpartij leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

 

Artikel 4. Overeenkomsten met Werkzoekenden

1. Werkzoekenden hebben gratis toegang tot het Online Platform van Pedagoog.nl, tenzij anders aangegeven.

2. Toegang tot alle functionaliteiten van het Online Platform is voor een Werkzoekende uitsluitend beschikbaar nadat de Werkzoekende een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de

Werkzoekende een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. Indien de Werkzoekende geen Account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van het Online Platform mogelijk beperkt.

3. Door het aanmaken van een Account komt een overeenkomst tussen de Werkzoekende en Pedagoog.nl tot stand.

4. Een Werkzoekende verleent middels het verzenden van een reactie en/of sollicitatie op een Vacatureplaatsing toestemming aan Pedagoog.nl om de door hem verzonden gegevens, daaronder begrepen diens persoonsgegevens, te delen met Wederpartij(en). Tevens verleent Werkzoekende aan Pedagoog.nl de toestemming om, nadat Werkzoekende het Online Platform heeft bezocht, hem geautomatiseerde advertenties te tonen, zogenaamde ‘retargeting’.

5. Artikel5 leden 1, 2, 4, 5 en 6 zijn tevens van toepassing op Werkzoekenden.

 

Artikel 5. Toegang tot de Diensten

1. Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Wederpartij van Pedagoog.nl de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Diensten van Pedagoog.nl.

2. Pedagoog.nl verleent aan Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Diensten. De Diensten worden ter beschikking gesteld op “as is” basis.

3. Gebruiksrechten worden enkel aan Wederpartij overgedragen indien Wederpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.

4. Het gebruik van de Diensten is (rechts)persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij en door diens werknemers worden gebruikt. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. Wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de Account en inloggegevens door derden.

5. Pedagoog.nl heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Diensten – al dan niet tijdelijk – te weigeren indien Pedagoog.nl vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer Pedagoog.nl vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, of overige door Pedagoog.nl gestelde regels gedraagt.

6. De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien Pedagoog.nl op enig moment besluit de toegang tot de Diensten van de Wederpartij te weigeren. Alle handelingen die via de Account van de Wederpartij worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Wederpartij te zijn geschied.

7. Wederpartij dient Pedagoog.nl onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met Pedagoog.nl gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6. Vacatures, Vacatureplaatsingen en sollicitaties

1. Wederpartij plaatst de vacatures op het Online Platform, of Pedagoog.nl plaatst deze, al dan niet geautomatiseerd, op verzoek van Wederpartij op het Online Platform. Wederpartij staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze Vacatureplaatsing.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere Vacatureplaatsing voor een duur van 45 dagen.

3. Wederpartij mag uitsluitend bestaande vacatures (doen) plaatsen op het Online Platform. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in één Vacatureplaatsing te plaatsen en/ of te noemen.

4. Pedagoog.nl heeft het recht de tekst van Vacatureplaatsingen, al dan niet geautomatiseerd, aan te passen. Het auteursrecht van deze gewijzigde Vacatureplaatsingen is te allen tijde eigendom van Pedagoog.nl.

5. Pedagoog.nl heeft het recht om Vacatureplaatsing op het Online Platform, al dan niet geautomatiseerd, op websites en/of Platforms van derden binnen haar partnernetwerk te publiceren, al dan niet met gebruikmaking van een Multiposter, zonder dat voorafgaande toestemming van Wederpartij vereist is, zogenaamde ‘doorplaatsing’. Pedagoog.nl kan er niet voor in staan of en hoe de doorplaatsing door derden wordt verwerkt, in de breedste zin des woords. Op verzoek van Wederpartij zal Pedagoog.nl een doorplaatsing geheel of gedeeltelijk verwijderen.

6. Pedagoog.nl verwerkt reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden uitsluitend op de onderstaande wijzen. Van toepassing is steeds de in de overeenkomst tussen Wederpartij en Pedagoog.nl genoemde wijze van aanlevering.

a) Standaard: Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het Online Platform reageert en/ of solliciteert de Werkzoekende. Deze reacties en/of sollicitaties worden, onbewerkt door Pedagoog.nl, opgeslagen in het Account van Wederpartij, waar Wederpartij deze kan inzien.

b) Indirect: Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het Online Platform reageert en/of solliciteert de Werkzoekende, waarna Pedagoog.nl de sollicitatie zo spoedig mogelijk handmatig zal verwerken en aan Wederpartij zal overdragen. De wijze van overdracht wordt genoemd in de overeenkomst, welke Pedagoog.nl met Wederpartij sluit.

c) Direct: Middels een link bij een Vacatureplaatsing op het Online Platform wordt een werkzoekende naar de website van Wederpartij of diens klant doorgestuurd. Reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden kunnen derhalve door de Werkzoekenden zelf op de website van Wederpartij of diens klant worden achtergelaten. Wederpartij staat er voor in dat de webpagina, waar de link op het Online Platform naar verwijst, goed functioneert en actief blijft, zodat Werkzoekenden daarop kunnen reageren.

7. Ter bevordering van het aantal reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden is het Pedagoog.nl toegestaan middels ‘retargeting’ Werkzoekende te benaderen, zoals bedoeld in art. 4.4.

Pedagoog.nl kan echter niet verplicht worden retargeting toe te passen.

8. Pedagoog.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele inhoud van de reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeleverd.

 

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

1. Pedagoog.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/ of de toegang tot de Diensten (al dan niet duidelijk) te blokkeren, indien Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of onderhavige voorwaarden jegens Pedagoog.nl niet of niet-behoorlijk nakomt of indien Wederpartij in strijd handelt met deze voorwaarden.

2. Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij eindigt of indien Pedagoog.nl besluit de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te blokkeren, is Wederpartij niettemin gehouden de voor de Diensten verschuldigde vergoedingen tijdig te voldoen. Wederpartij heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie, verrekening of vermindering van de overeengekomen vergoedingen.

3. Pedagoog.nl is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:

a. de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;

b. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

c. Wederpartij in surseance van betaling verkeert dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;

d. Wederpartij onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. Wederpartij de doelstelling van zijn bedrijf wijzigt;

f. Wederpartij zijn onderneming staakt dan wel overdraagt.

 

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden

1. Pedagoog.nl verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Diensten van Pedagoog.nl en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Pedagoog.nl in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij, al dan niet tijdelijk, de verdere toegang tot de Diensten van Pedagoog.nl te weigeren en/of (een) Vacatureplaatsing(en) van Wederpartij te verwijderen van het Online Platform en/of (een) Vacatureplaatsing(en) – al dan niet tijdelijk – op het Online Platform onzichtbaar te maken, zonder dat Pedagoog.nl daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij.

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan:

a) de Diensten van Pedagoog.nl te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;

b) de Diensten van Pedagoog.nl te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;

c) de Diensten van Pedagoog.nl te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Pedagoog.nl te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;

d) om via de Diensten van Pedagoog.nl inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;

e) de Diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

f) wederrechtelijk gebruik te maken van de Diensten van Pedagoog.nl of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;

g) Content op het Online Platform te plaatsen die feitelijk onjuist is en/of onvolledig is, waaronder het plaatsen of aanmaken van Vacatureplaatsingen voor niet bestaande vacatures en/of in verkeerde branches;

h) op het Online Platform geplaatste Content te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een Vacatureplaatsing, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de Vacatureplaatsing op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);

i) door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de Diensten te downloaden en op te (doen) slaan (“scrapen”). Om scrapen tegen te gaan is het aantal downloads van CV’s en vacatures gelimiteerd tot maximaal per dag, zoals vernoemd op de product detail pagina’s;

j) zodanig gebruik te maken van de Diensten van Pedagoog.nl dat de Diensten daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt worden gemaakt;

k) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Pedagoog.nl op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Diensten van Pedagoog.nl te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Online Platform van Pedagoog.nl gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;

l) om enig gedeelte van de Diensten van Pedagoog.nl en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;

m) om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Online Platform van Pedagoog.nl te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;

n) om (delen van) het Online Platform te decompileren, reverse engineeren of dis-assembleren;

o) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Pedagoog.nl ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Diensten van Pedagoog.nl of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:

1) het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedagoog.nl (weder)verkopen van toegang tot de Diensten van Pedagoog.nl op een andere website, met name met en niet beperkt tot het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of

2) het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Pedagoog.nl gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van Werkgevers door recruiters;

p) op een andere website dan de website van Pedagoog.nl gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform van Pedagoog.nl zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die terug-linkt naar de website van Pedagoog.nl;

q) om (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform of website van Pedagoog.nl of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van het Online Platform of website van Pedagoog.nl (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.

r) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedagoog.nl middels het Online Platform of website van Pedagoog.nl links of verwijzingen te plaatsen naar concurrenten en/of vergelijkbare aanbieders van de diensten van Pedagoog.nl , in de breedste zin des woords.

3) Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

4. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het Online Platform van Pedagoog.nl . Pedagoog.nl onderschrijdt deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af.

5. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op het Online Platform van Pedagoog.nl wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar het Online Platform van Pedagoog.nl uploaden of op voormelde websites plaatsen waarop (eigendoms-)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.

6. De gedragingen van de Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl alsmede eventuele door de Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Pedagoog.nl, zoals deze door Pedagoog.nl op het Online Platform of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.

7. De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op het Online Platform van Pedagoog.nl te plaatsen of naar het Online Platform van Pedagoog.nl te uploaden met een inhoud die de Wederpartij in het land waarin Wederpartij gevestigd of woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Pedagoog.nl in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

8. Pedagoog.nl behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen.

9. De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de Diensten van Pedagoog.nl en de daarop aangeboden Content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens jegens Pedagoog.nl beschikt.

10. De Wederpartij vrijwaart Pedagoog.nl van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op het Online Platform van Pedagoog.nl geplaatste Content.

 

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Diensten

1. Pedagoog.nl stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Diensten ten doel. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de Diensten van Pedagoog.nl op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn.

2. Pedagoog.nl is gerechtigd de toegang tot de Diensten duidelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. Pedagoog.nl zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Wederpartij kenbaar maken.

 

Artikel 10. Leveringstermijn

1. Alle door Pedagoog.nl eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Pedagoog.nl bekend zijn gemaakt en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen.

2. Overeengekomen of opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen of opgegeven levertermijn dient Wederpartij Pedagoog.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Pedagoog.nl de mogelijkheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn uitvoering aan de overeenkomst te geven. Pedagoog.nl aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien enige levertermijn overschreden mocht worden.

 

Artikel 11. Prijzen en betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Pedagoog.nl de door Wederpartij verschuldigde bedragen maandelijks aan Wederpartij in rekening brengen. Tenzij gebruik is gemaakt van directe betaling.

3. Reclames terzake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Pedagoog.nl kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt Wederpartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

4. In afwijking van en in plaats van het bepaalde in Artikel 11.2 kan Pedagoog.nl vooruitbetaling verlangen van Wederpartij, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien in de overeenkomst tussen Pedagoog.nl en Wederpartij is overeengekomen dat Wederpartij maandelijks een budget inkoopt voor de Diensten van Pedagoog.nl .

5. Indien in de overeenkomst tussen Pedagoog.nl en Wederpartij is overeengekomen dat er wordt gefactureerd volgens PPP vindt de facturatie per maand plaats op basis van het aantal Vacatureplaatsingen. Wederpartij bepaalt zelf hoeveel Vacatureplaatsingen hij op het Online Platform doet.

6. Indien betalingen aan Pedagoog.nl worden verricht door tussenkomst van een Payment Service Provider – zoals bijvoorbeeld bij automatische incasso, maar ook in het geval van betaling via iDeal en/of creditcard het geval is – is Wederpartij mogelijk een toeslag aan verwerkingskosten verschuldigd. Pedagoog.nl of de Payment Service Provider zal de Wederpartij van te voren op deze kosten wijzen.

7. Ondanks dat betaling via een Payment Service Provider geschiedt via een beveiligde verbinding, aanvaardt Pedagoog.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die Wederpartij lijdt als gevolg van betalingen die door tussenkomst van een Payment Service Provider geschieden.

8. Wanneer Wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, verkeert Wederpartij in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is in dat geval aan Pedagoog.nl verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Wederpartij aan Pedagoog.nl verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Daarnaast is Wederpartij over het verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Wederpartij in gebreke verkeert, de werkelijke handelsrente verschuldigd.

 

Artikel 12. Prijswijzigingen

1. Pedagoog.nl is gerechtigd de prijzen van haar Diensten en Abonnementen op ieder moment te wijzigen. Pedagoog.nl zal Wederpartij uiterlijk dertig dagen voorafgaand aan een voorgenomen wijziging op de hoogte brengen van de aanstaande tariefwijziging. Indien Wederpartij de voorgenomen tariefwijziging niet wenst te aanvaarden, is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst tegen de datum waarop de tariefwijziging ingaat, op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail of per schrijvende post aan het adres van Pedagoog.nl.

2. Tussenpersonen dienen prijswijzigingen onverwijld aan hun klanten door te voeren. Dit geldt niet voor reeds afgesloten overeenkomsten.

 

Artikel 13. Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Pedagoog.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden welke buiten de macht van Pedagoog.nl liggen en bedrijfsrisico’s zoals, maar niet beperkt tot storingen in de verbindingen van en met het Internet, uitval van de elektriciteit, ziekte en staking binnen het bedrijf van Pedagoog.nl of haar Pedagoog.nl

2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Pedagoog.nl de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

3. Pedagoog.nl is gerechtigd om, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

 

Artikel 14. Nietigheid

1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.

2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

 

Artikel 15. Overdracht

De tussen Pedagoog.nl en Wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedagoog.nl .

 

Artikel 16. Geheimhouding

1. Pedagoog.nl is gerechtigd de naam en het logo van Wederpartij en diens cliënten waaraan Diensten zijn verleend op de website en een referentielijst van Pedagoog.nl te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

2. Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering en totstandkoming van de Diensten, waar onder begrepen prijsafspraken, strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in deze bepaling verstaan informatie, documenten, gegevens en data, die wordt gemarkeerd als zodanig of vanwege hun aard als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

3. Het is Pedagoog.nl, in afwijking van het overigens in dit Artikelbepaalde, toegestaan om Content, waaronder vacatures, die door Wederpartij op de het Online Platform wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Pedagoog.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit Artikelbepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.

2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan zes maanden of onbeperkte looptijd, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.

3. Pedagoog.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, welke Wederpartij uit hoofde van het met Pedagoog.nl gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Wederpartij van derden, mocht lijden.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pedagoog.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Pedagoog.nl kunnen worden toegerekend;

c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

5. Aansprakelijkheid van Pedagoog.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op Wederpartij of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.

6. Buiten het in lid 1 van dit Artikelgenoemde geval rust op Pedagoog.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7. Statistieken aangaande Content op het Online Platform van Pedagoog.nl , waaronder statistieken ten aanzien van vacatures, worden mogelijk beïnvloed door bots/spiders/crawlers. Pedagoog.nl spant zich redelijkerwijs in om deze bots/spiders/crawlers uit de statistieken te filteren, echter aanvaardt Pedagoog.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Wederpartij lijdt als gevolg van statistieken die door bots/spiders/crawlers of andere geautomatiseerde bezoeken zijn beïnvloed.

8. De aansprakelijkheid van Pedagoog.nl ontstaat slechts indien Wederpartij Pedagoog.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pedagoog.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pedagoog.nl in staat is adequaat te reageren.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade, Pedagoog.nl daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

10. Wederpartij vrijwaart Pedagoog.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst welke door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door Pedagoog.nl is geleverd.

11. Pedagoog.nl acht zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van support.

12. Pedagoog.nl schiet niet toerekenbaar tekort tegens Wederpartij indien de

Vacatureplaatsing, ongeacht de reden, Wederpartij en/of dienst klanten geen of niet tijdig één of meerdere reacties en/of sollicitaties oplevert van Werkzoekenden. Pedagoog.nl kan is derhalve ook niet gehouden tot vergoeding van schade of van enige kosten aan Wederpartij als mogelijk gevolg daarvan.

 

Artikel 18. Gegevensbescherming

1. Pedagoog.nl en de Wederpartij zullen te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven en informeren betrokkenen daarover via een privacyverklaring op hun website. Deze naleving impliceert onder meer dat Pedagoog.nl de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Wederpartij niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij de Wederpartij daarvoor zijn toestemming verleent of Pedagoog.nl daartoe wordt gedwongen krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last.

2. Pedagoog.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.

3. Het Online Platform is erop gericht Werkgevers en Werkzoekenden bij elkaar te brengen. De Wederpartij is gehouden om de in dit kader verkregen persoonsgegevens correct te verwerken. Dit impliceert onder meer het hanteren en naleven van bewaartermijnen(beleid) en dat persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor zover de Wederpartij een afwijkend privacy-beleid hanteert, dient dat voor aanvang van de Diensten kenbaar te worden gemaakt aan Pedagoog.nl en onverwijld aan de Werkzoekende. Dit impliceert een vermelding daarvan in de vacaturetekst en bij sollicitatie door een Werkzoekende.

4. Gelet op de aan het gebruik van internet inherente risico’s, kan Pedagoog.nl de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Wederpartij gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

 

Artikel 19. Tussenpersonen

1. De overeenkomst die Pedagoog.nl met een Tussenpersoon sluit vormt geen agentuurovereenkomst. Tussenpersoon sluit voor eigen rekening en risico contracten met diens afnemers en tussen Pedagoog.nl en de afnemers van Tussenpersoon bestaat geen contractuele relatie. Tussenpersoon staat er voor in dat de informatie en gegevens, die hij deelt met diens afnemers ten aanzien van de producten en diensten van Pedagoog.nl te allen tijde juist is en niet af wijkt van de informatie en gegevens die Pedagoog.nl op haar website(s) publiceert.

3. Tussenpersoon onderhoudt de communicatie en (contractuele) relatie met diens afnemers, waaronder tevens wordt verstaan het verlenen van schriftelijke en/of mondelinge ondersteuning aan de voornoemde afnemers. Tussenpersoon zal ervoor zorg dragen dat zijn afnemers niet in contact zullen treden met Pedagoog.nl ter zake de uitvoering van de overeenkomst tussen henzelf en Tussenpersoon.

4. Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel13 wordt middels de in Artikel19.1 bedoelde contracten tussen Tussenpersoon en diens afnemers enkel overeengekomen dat afnemers van Tussenpersoon Vacatureplaatsingen (doen) plaatsen op het Online Platform van Pedagoog.nl. Het is een Tussenpersoon expliciet niet toegestaan een overeenkomst te sluiten met (een) derde(n), opdat deze derde(n) geheel of gedeeltelijk (tevens) als Tussenpersoon optre(e)d(t)(en) door met anderen overeenkomsten te sluiten zoals bedoeld in Artikel8.2 sub o, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Pedagoog.nl. Pedagoog.nl heeft het recht deze toestemming te weigeren of hier nadere eisen aan te stellen, zonder dat Tussenpersoon hieraan enig recht kan ontlenen.

5. Het staat Tussenpersonen niet vrij om een eigen naam aan de diensten van Pedagoog.nl te geven.

6. Tussenpersonen kunnen in geen geval verplichtingen aangaan in naam van Pedagoog.nl.

7. Tussenpersonen zijn gehouden voor de Diensten dezelfde prijzen en kortingen te hanteren als Pedagoog.nl , tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

8. Tussenpersoon vrijwaart Pedagoog.nl voor iedere aanspraak van een derde (waaronder mede worden verstaan de afnemers van Tussenpersoon) die verband houdt met de dienstverlening door Tussenpersoon.

 

Artikel 20. Multiposters

1. Indien Wederpartij voor een Vacatureplaatsing op het Online Platform gebruik maakt van een Multiposter of een andere geautomatiseerde koppeling staat Wederpartij in voor de juistheid van de Vacatureplaatsing, daar onder begrepen tevens de juiste inhoud van de desbetreffende daarvan, mede en geheel conform Artikel 6.1. Wederpartij vrijwaart Pedagoog.nl van alle aansprakelijkheid, welke voort kan vloeien uit het gebruik van een Multiposter.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Pedagoog.nl met Wederpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

3. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan.